Uverejnené Vložiť komentár

Pravidlá súťaže “Bavlnené kruhové sukne”

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľských súťaží poriadaných na profile Kreatívne krajčírstvo Kleboshi. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: KLEBOSHI
  Sídlo: Vranovská 1456/30, 091 01 Stropkov
  IČO:52 748 618
  DIČ:102 466 8293
  Zapísaný v registri: Prešovským krajským súdom
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 28.04.2020 do 04.05.2020 do 14.00 hod.  V tomto termíne je možné zúčastniť sa súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým bydliskom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá sa v priebehu trvania tejto súťaže zapojí do súťaže.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže akceptuje pravidlá súťaže, splní nasledujúce podmienky a svoju odpoveď napíše pod status so súťažnou otázkou.Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza.
 5. Výhra Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru: 1x  Bavlnenú kruhovú sukňu 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom usporiadateľa. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu na stránke https://www.facebook.com/kleboshi/, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.
  Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže.
  Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.  Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post.
   Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.
 8. Ochrana osobných údajov Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.
  Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
  Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím aizovaných, čiastočne aizovaných alebo iných ako aizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

             V Stropkove, dňa 28.04.2020

Pridaj komentár