Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Mgr. Ivan Kleban KLEBOSHI so sídlom Vranovská 1456/30, 091 01 Stropkov, SR, IČO: 52 748 618, zapísaný v živnostenskom registri OU-SP-OZP-2019/004582-2 pod číslom 770-7089 (ďalej len „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Vranovská 1456/30, 091 01 Stropkov, SR

e-mail: office@kleboshi.sk

telefón:00421903 741 373

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky údaje o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe; identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo identifikovať, a to najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychyckej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Spracovanie osobných údajov získaných na ústrednom portáli sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

5. Správca nevymenoval osobu poverenú pre ochranu osobných údajov.

II. Spracovanie osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou správcu. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka:
meno,
priezvisko,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
adresa zákazníka,
dodacia adresa,
IP adresa zákazníka.

2. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej “GDPR”) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

3. Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti správcu.

4. Zo strany správcu nedochádza k aickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

III. Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

– na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

-do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom emailu

2. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

IV. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov:

– podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

– zaisťujúce služby prevádzky e-shopu (kleboshi.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu

2. Správca môže poskytnúť niektoré údaje (napr. IP adresu) do tretej krajiny (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových či cloudových služieb.

V. Spracovatelia osobných údajov

1 Spracovávanie osobných údajov robí správca, osobné údaje však preň môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

– poskytovateľ služby Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

– poskytovateľ služby Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043 USA

– prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľského software a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva

VI. Vaše práva

1. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. §  11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách ponúkaných tovarov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

2. Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má viacero práv, ktoré si môže voči správcovi uplatňovať:

3. Ďalej máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou), prípadne sa obrátiť na súd.

4. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti správcovi.

5. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

3. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjmate.

2. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 03.06.2020